Artikel 1 Definities
• CZ-N Communicatief Zakelijk Nederland (hierna: CZ-N) is een eenmanszaak die zich ten
doel stelt het verkopen van advertenties aan bedrijven.
• In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of
rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger
die gebruikt maakt van de Diensten van CZ-N en CZ-N de opdracht geeft Diensten te
verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
• In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de
rechtsbetrekking tussen CZ-N en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
• In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door CZ-N en/of
door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten,
onder andere inhoudende het ontwerpen, fabriceren en verspreiden van de
advertenties ten behoeve van Opdrachtgever, alsmede alle andere door CZ-N ten
behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in
het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op
uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
• In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’; verstaan: de website www.cz-
n.nl.
Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
• De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en CZ-N
gesloten Overeenkomsten waarbij CZ-N Diensten aanbiedt of producten levert.
• Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met CZ-N overeengekomen.
• Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen.
• De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde
opdrachten van Opdrachtgever.
Artikel 3 De Overeenkomst
• Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van CZ-N zijn vrijblijvend.
• De Opdrachtgever kan contact opnemen met CZ-N via de website, e-mail of telefoon
voor een van de aangeboden Diensten. CZ-N zal met Opdrachtgever overleggen omtrent
zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal
worden. De Overeenkomst komt pas tot stand wanneer de opdrachtbevestiging door
Opdrachtgever getekend en akkoord is.

• Indien het tekenen van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever uitblijft kan CZ-N
niet garanderen dat een overeenkomst tot stand kan komen. Opdrachtgever dient dus
zo snel mogelijk te reageren op de offerte indien geïnteresseerd.
• Nadat Opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft ondertekend en akkoord is, bestaat
er geen mogelijkheid om kosteloos te annuleren.
• De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de
opdrachtbevestiging.
• Als CZ-N een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en
uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. CZ-N
kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
• Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van CZ-N dan
maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij CZ-N deze schriftelijk bevestigt.
• Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
behoeft schriftelijke aanvaarding door CZ-N.
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
• CZ-N zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk
vastgelegde afspraken, uit te voeren.
• CZ-N heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
• Bij het inschakelen van derden zal CZ-N de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij
de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. Er zullen geen extra kosten
worden gerekend voor het inschakelen van een derde indien dit in de
opdrachtbevestiging is aangegeven.
• De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CZ-N aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CZ-N
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan CZ-N zijn verstrekt, heeft CZ-N het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
• De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat CZ-N zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan
verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij
gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
• Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Opdrachtgever CZ-N hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. CZ-N dient daarbij een

redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
Overeenkomst.
Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
• Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen CZ-N en
Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
overgaan.
• Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er
sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een
aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte
gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het
afgesproken tarief betaald worden.
• Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van CZ-N op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
• Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen CZ-N en Opdrachtgever
zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende
of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt
schriftelijk.
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
• CZ-N is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst
te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat CZ-N goede grond heeft te vrezen dat de
Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
• Voorts is CZ-N bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden
gevergd.
• Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat CZ-N niet de gewenste
kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst
wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen CZ-N en
Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling
treffen. De kwaliteit heeft in deze bepaling enkel betrekking op Diensten die CZ-N
daadwerkelijk uitvoert. De kwaliteit van het advertentiemateriaal en het leveren van het
materiaal zijn voor risico van Opdrachtgever zelf.
• Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is CZ-N gerechtigd de
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de

Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
Artikel 7 Annulering
• Annulering van de Overeenkomst na ondertekening/akkoord op de mail van de
opdrachtbevestiging is niet mogelijk.
• Annulering is enkel mogelijk voordat de opdrachtbevestiging is ondertekend of een
akkoord is gegeven op de mail ten aanzien van de opdrachtbevestiging en dient
schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door CZ-N.
• Bij annulering na ondertekening van de opdrachtbevestiging dient Opdrachtgever het
gehele bedrag vermeld op de opdrachtbevestiging te betalen.
Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
• Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders
vermeld. De genoemde bedragen zijn inclusief verzendkosten, reiskosten en drukkosten.
• CZ-N heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
• Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 8 werkdagen (zegge:
acht werkdagen) na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn
is overeengekomen. Betaling kan ook geschieden via automatische incasso, hiervoor
wordt een eenmalige machtiging toegestuurd via de mail. Deze betaling vindt achteraf
plaats, dus na de verspreiding van de advertenties.
• De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte
betaalgegevens onverwijld aan CZ-N mede te delen.
• Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere
ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
• Indien CZ-N besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde
facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde
hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het
alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 9 Aansprakelijkheid

• De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en
representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst.
• CZ-N is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
• CZ-N is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als
bedoeld in artikel 10.
• De Opdrachtgever vrijwaart CZ-N voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die
verband houden met de Diensten.
• Indien CZ-N aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of
geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van CZ-N met
betrekking tot haar Diensten.
• De aansprakelijkheid van CZ-N is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en
uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien
CZ-N niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever
betaalde bedrag.
• De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CZ-N.
• Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet
mag worden beperkt of uitgesloten.
Artikel 10 Overmacht
• Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of
toedoen van CZ-N, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst
niet meer mogelijk is.
• Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot: niet-nakoming van een derde, begrafenis van CZ-N, ziekte van CZ-N zelf of
een ingeschakelde derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en
energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van CZ-N of van derden,
brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse
onrusten.
• In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
• Indien de overmacht langer dan drie maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd
de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk
geval zal CZ-N overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop
in mindering gebracht alle kosten die CZ-N heeft gemaakt met betrekking tot de
Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens
Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet
of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der partijen als zodanig zijn aangeduid. CZ-N kan hieraan niet worden gehouden indien de
verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak,
een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 12 Overige bepalingen
• CZ-N behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de
Auteurswet.
• CZ-N maakt geen gebruik van een proefversie/conceptversie, tenzij anders is
overeengekomen.
• Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie
geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te
worden gemeld bij CZ-N.
Artikel 13 Identiteit van CZ-N
• CZ-N is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73071676 en draagt btw-
identificatienummer [BTW-IDENTIFICATIENUMMER]. CZ-N is gevestigd aan de
Grooterkamp 34 (7213 HB) te Gorssel
• CZ-N is per e-mail te bereiken via info@cz-n.nl of middels de website www.cz-n.nl en
telefonisch op (0575) 845 567.
Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
• Op de rechtsverhouding tussen CZ-N en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van
toepassing.
• Alle geschillen die tussen CZ-N en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht
door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.