Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van CZ-N Communicatief Zakelijk Nederland (hierna:
CZ-N) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. CZ-N is statutair
gevestigd te Gorssel aan de Grooterkamp 34 (7213 HB) en staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73071676. CZ-N is per e-
mail te bereiken via info@cz-n.nl telefonisch via (0575) 845 567.
CZ-N hecht veel waarde aan een goede omgang met de persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring wordt dan ook uitgebreid uitgelegd hoe CZ-N omgaat met de verwerking van
uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën)
persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.
Tevens geeft CZ-N aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de
persoonsgegevens.
De verwerking van persoonsgegevens door CZ-N valt binnen de wettelijke
vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
CZ-N behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [datum].
Soorten en doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens
In eerste plaats worden uw voor- en achternaam en e-mailadres verwerkt wanneer u contact
met ons zoekt via de website. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw vragen en/of
opmerkingen te kunnen beantwoorden of een overeenkomst tot stand te laten komen.
In tweede plaats worden uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u een overeenkomst wilt
sluiten met CZ-N. Het contactformulier op de website geeft aan welke gegevens noodzakelijk
zijn. Het betreft de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam (indien eenmanszaak),
adresgegevens, plaatsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u overgaat tot
automatische incasso zullen wij ook hiervoor de noodzakelijke gegevens verwerken.
De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan
voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens is CZ-N niet in staat
haar diensten uit te voeren.
Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan CZ-N te verstrekken, kan het zijn dat CZ-N niet
kan voldoen aan haar contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele
nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval
bij u.

Termijn van de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden voor een periode van maximaal zeven (7) jaar bewaard na
beëindiging van de overeenkomst. Deze termijn is noodzakelijk om te voldoen aan de fiscale
bewaarplicht.
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden. Indien
sprake is van een wettelijke bewaartermijn worden de gegevens conform de termijnstelling van
deze bepalingen bewaard.
Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website kan links
bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van CZ-N. Wij
hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het
klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring
van die website. CZ-N is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze
website of voor de privacyverklaring op deze website. CZ-N raadt u aan bij bezoek van deze
website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.
Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door CZ-N zijn ingeschakeld voor de
uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers
handelen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van CZ-N. Bovendien sluit CZ-N met deze
bedrijven verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Indien CZ-N van plan is om deze werkzaamheden uit te besteden aan andere dan de genoemde
verwerkers, zal CZ-N u hierover tijdig informeren.
De persoonsgegevens worden enkel met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld indien CZ-N
door een wettelijke verplichting gehouden wordt de persoonsgegevens door te sturen aan de
bevoegde instantie.
Beveiliging
CZ-N heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de
persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website
heeft onder andere een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens over een beveiligde
verbinding verstuurd worden. Alle persoonsgegevens worden daarnaast opgeslagen op een
externe harde schijf. Als laatste, het apparaat waaruit gewerkt wordt is vergrendeld met een
wachtwoord.
Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie,
verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het
bepaalde in de Algemene Verordcening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te
voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u gebruik wilt maken
van dit recht vragen we u een mail te sturen naar info@cz-n.nl.
Indien u een klacht wilt indienen over CZ-N met betrekking tot het verwerken van uw
persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@cz-n.nl.
Ook kunt u uw klacht indienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Disclaimer CZ-N

De door CZ-N verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen
worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden
ingestaan. CZ-N streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en
te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze
website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog
steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend
indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de
informatie.
De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites
van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door CZ-N ingericht en worden
ook niet door CZ-N onderhouden.
CZ-N aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik
van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder
begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de
informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen
wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv)
informatie, die onder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.
De in dit artikel bedoelde beperking, of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet
voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming
van CZ-N.

Terug naar boven